OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ,
OBCHODNÍ PODMÍNKY

verze: 1/2024

I. Základní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky [dále jen „OP“] upravují smluvní vztahy při dodávce zboží ze strany společnosti Singularity Labs s.r.o., sídlem Technologická 375/3, Pustkovec, 708 00 Ostrava, Česká republika, identifikační číslo: 05165814, DIČ: CZ05165814, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. C 84400, tel.: +420 604 670 638, e-mail: team@madmonq.gg [dále jen „Prodávající“], fyzickým osobám – spotřebitelům starším 18 let [dále jen „Kupující“]. Za Kupujícího se pro účely OP považuje i osoba, která si vytvoří uživatelský účet na internetové adrese www.madmonq.gg [dále také jen „E-shop“] nebo požádá o zasílání obchodních sdělení (newsletterů), aniž by si objednala jakékoli zboží. Společné označení pro Prodávajícího a Kupujícího je „Smluvní strany“, popř. „Strany“, a jednotlivě „Strana“ či „Smluvní strana“.

2. Zbožím se rozumí, nevyplývá-li z OP jinak, Kupujícím v objednávce zvolené množství přírodního nutričního doplňku stravy „MADMONQ“ a/nebo jakékoli Kupujícím v objednávce zvolené zboží z kategorie „MADMONQ Merch“ [dále jen „Zboží“]. Bližší charakteristika Zboží je uvedena v E-shopu. Kupující by se měl seznámit s pokyny a doporučením v příbalové informaci ke Zboží, pokud se jedná o doplněk stravy MADMONQ. Listinná verze bude dodána se Zbožím. Online verze příbalové informace ke Zboží je k dispozici zde.

3. Smluvní vztah Prodávajícího a Kupujícího se řídí českým právním řádem, zejména pak uzavřenou Smlouvou, OP, zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů [dále jen „OZ“], a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů [dále jen „Zákon o ochraně spotřebitele“]. Na smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím se nebude aplikovat Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (tzv. „Vídeňská úmluva“), pokud by se jinak měla aplikovat.

4. OP určují část obsahu kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím za účelem převodu vlastnického práva ke Zboží a realizace dodávky Zboží. Pokud se v OP hovoří o „Smlouvě“, pak se má na mysli kupní smlouva na dodávku Zboží [dále také jen „Smlouva“].

5. Odesláním objednávky nebo vytvořením dále specifikovaného uživatelského účtu v E-shopu Kupující stvrzuje, že byl seznámen s OP a s uvedenými podmínkami souhlasí. OP jsou závazné pouze pro prodej Zboží spotřebitelům.

6. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení, vzhled, uspořádání, grafické prvky a další součásti tvořící E-shop (včetně fotografií nabízeného Zboží) jsou chráněny autorským právem a není možné je bez souhlasu Prodávajícího kopírovat, upravovat, stahovat, zveřejňovat apod. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící E-shop. Kupující se dále zavazuje nezneužít E-shop k jakémukoli protiprávnímu jednání, nevyužívat k přístupu a užívání E-shopu tzv. roboty, „spidery“ nebo jiné automatické prostředky, vyjma indexování vyhledávačů.

II. Uživatelský účet

1. Na základě registrace Kupujícího provedené v E-shopu může Kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní [dále jen „Uživatelský účet“]. Ze svého Uživatelského účtu může Kupující objednávat Zboží. Registrace je zcela dobrovolná a Kupující může objednávat Zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní E-shopu. Při registraci bude Kupující povinen uvést e-mailovou adresu, která zpravidla slouží i jako uživatelské jméno, a heslo.

2. Při registraci v E-shopu a při objednávání Zboží je Kupující povinen uvádět pravdivé údaje. Údaje uvedené Kupujícím v Uživatelském účtu a při objednávání Zboží jsou Prodávajícím považovány za správné.

3. Prodávající nenese odpovědnost, pokud Kupující zpřístupní přihlašovací údaje jiné osobě.

4. Prodávající může zrušit Uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj Uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá (tj. nepřihlásil se na svůj Uživatelský účet v době jednoho roku od posledního přihlášení) či v případě, kdy Kupující poruší kteroukoli povinnost vyplývající ze Smlouvy či OP. Kupující může zrušit svůj Uživatelský účet kdykoli. V rámci Uživatelského účtu je také možné po dohodě s Prodávajícím měnit Smlouvu. Prodávající dále může jeho prostřednictvím přidělovat Kupujícímu body pro bonusové programy apod.

5. Kupující bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

6. Kupující, kteří si zřídí Uživatelský účet, mohou využívat případné bonusové programy Prodávajícího, jejichž podmínky budou zveřejňovány v E-shopu.

III. Uzavření Smlouvy

1. Nabídka Zboží v E-shopu je nabídkou na uzavření Smlouvy ve smyslu ustanovení § 1732 odst. 2 OZ, avšak s výhradami vyplývajícími z uvedeného ustanovení. Obsahuje-li nabídka Zboží v E-shopu zjevné chyby, není možné na jejím základu Smlouvu uzavřít, a to i když byla objednávka Kupujícího Prodávajícím potvrzena.

2. Smlouva je uzavřena na základě objednávky Kupujícího doručené Prodávajícímu. Pro objednání Zboží vyplní Kupující objednávkový formulář v E-shopu, přičemž v tomto formuláři je třeba uvést alespoň následující údaje: (a) identifikační údaje Kupujícího, a to v rozsahu jméno a příjmení, adresa bydliště nebo jiná doručovací adresa, liší-li se od adresy bydliště, emailová adresa a kontaktní telefonní číslo; (b) Zboží; (c) cenu Zboží dle cen Prodávajícího, které jsou zveřejněny v E-shopu (vyplní automaticky E-shop); (d) volbu způsobu dodání včetně akceptace nákladů na dodání; (e) volbu způsobu úhrady kupní ceny včetně akceptace souvisejících nákladů. Kupující odpovídá za správnost údajů uvedených v objednávce. Odesláním objednávky Kupující akceptuje kupní cenu Zboží, jakož i cenu dopravy do místa dodání Zboží.

3. Kupující s vytvořeným Uživatelským účtem může v rámci objednávky zvolit možnost pravidelných dodávek Zboží, pokud se jedná o doplněk stravy MADMONQ, bez nutnosti každou další dodávku tohoto Zboží objednávat zvlášť. V takovém případě je uzavřena Smlouva s opakující se dodávkou Zboží, u které je možné zvolit platbu měsíční nebo roční (na období následujících 12 měsíců). V případě výběru měsíčních plateb Kupující může svou volbu změnit (např. pokud jde o množství Zboží) nebo zrušit dodávky Zboží a ukončit tak Smlouvu s opakující se dodávkou Zboží vždy nejpozději 24 hodin před expedicí dalšího Zboží. Vybere-li Kupující celoroční platbu, může rozsah dodávek Zboží snížit nebo zrušit dodávky pouze s účinky pro další roční období začínající dnem každého výročí uzavření Smlouvy s opakující se dodávkou Zboží s roční platbou, a to nejpozději 24 hodin přede dnem výročí jejího uzavření; navýšit rozsah dodávaného Zboží, tj. dokoupit další Zboží, bude možné dle volby Kupujícího, ovšem Kupující bude muset uhradit kupní cenu za navýšené množství Zboží. Změny se provádějí prostřednictvím Uživatelského účtu Kupujícího.

4. Kupující s uzavřenou Smlouvou s opakující se dodávkou Zboží může maximálně dvakrát v kalendářním roce využít tzv. „pauzovací tlačítko”. U Smlouvy s opakující se dodávkou Zboží s měsíční platbou každé využití tohoto tlačítka nejpozději 24 hodin před expedicí dalšího Zboží dodávky přeruší na jeden měsíc, přičemž po uplynutí měsíce dojde automaticky k obnově dodávek. U Smlouvy s opakující se dodávkou Zboží s roční platbou využití „pauzovacího tlačítka“ nejpozději 24 hodin před expedicí dalšího Zboží povede k posunutí další dodávky Zboží a k automatickému posunutí dne výročí uzavření této Smlouvy o jeden měsíc. Využití tlačítka nemá vliv na nasbírané body, bonusy apod.

5. Před zasláním objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání údajů do objednávky. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Koupit“. Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné.

6. Po doručení správně vyplněné objednávky je Prodávající povinen Kupujícímu neprodleně potvrdit její doručení, a to prostřednictvím e-mailu odeslaného na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou v objednávce.

7. Kupující, který uzavře Smlouvu s opakující se dodávkou Zboží, zvolí měsíční platbu a bude takto Zboží kupovat, získá stupňující se slevu na nelimitované věci z kategorie „MADMONQ Merch“ (například trička, mikiny, čepice a jiné produkty, které nebudou v E-shopu označené jako limitované); slevu nepůjde uplatnit na limitované věci z kategorie „MADMONQ Merch“ jako například vánoční balíčky apod. Slevu a jiné výhody bude možné uplatnit nejpozději do dne ukončení Smlouvy s opakující se dodávkou Zboží, přičemž výše slevy je odstupňována takto:

První měsíc – sleva 0 %

Druhý měsíc – sleva 10 %

Třetí měsíc – sleva 20 %

Čtvrtý měsíc – sleva 30 %

Pátý měsíc – sleva 40 %

Šestý a každý další měsíc – sleva 50 %.

8. Kupující, který uzavře Smlouvu s opakující se dodávkou Zboží, zvolí roční platbu a zaplatí za zakoupené Zboží pro příslušný rok, získá slevu 50 % na nelimitované věci z kategorie „MADMONQ Merch“ (například trička, mikiny, čepice a jiné produkty, které nebudou v E-shopu označené jako limitované); slevu nepůjde uplatnit na limitované věci z kategorie „MADMONQ Merch“ jako například vánoční balíčky apod. Vedle zde uvedené slevy takový Kupující získá i další výhody uvedené v E-shopu. Slevu a další výhody bude možné uplatnit nejpozději do dne ukončení Smlouvy s opakující se dodávkou Zboží s roční platbou.

9. Smlouva s opakující se dodávkou Zboží zaniká mimo jiné dnem, kdy nedojde k úhradě kupní ceny za další plánovanou dodávku Zboží.

IV. Dodání zboží

1. Prodávající dodá Zboží do místa bydliště Kupujícího nebo do jiného místa uvedeného Kupujícím v objednávce, které se však musí nacházet ve státě, do kterého Prodávající doručuje. Státy, do kterých Prodávající doručuje, je možné zjistit při vyplňování objednávky.

2. Kupující je srozuměn s tím, že termín dodání je ovlivněn zejména dostupností Zboží na skladě Prodávajícího a zvolenou adresou doručení. Kupující bere na vědomí, že dodací doby počínají běžet:

a) ode dne uzavření Smlouvy v případě, že Kupující zvolí jako způsob úhrady kupní ceny Zboží (včetně ceny dopravy) platbu na dobírku, přičemž Zboží je odesíláno na adresu místa dodání zpravidla první pracovní den po uzavření Smlouvy; možnost zvolit platbu na dobírku platí jen pro některé státy, do nichž Prodávající doručuje; nebo

b) ode dne následujícího po dni připsání plné výše sjednané kupní ceny (včetně ceny dopravy) na bankovní účet Prodávajícího v případě, že Kupující zvolí jako způsob úhrady kupní ceny Zboží platbu předem (dle možností E-shopu), přičemž Zboží je odesíláno na adresu místa dodání zpravidla první pracovní den po připsání těchto prostředků na účet Prodávajícího.

Konkrétní doba dodání (od odeslání po doručení) se pak řídí přepravními podmínkami příslušného přepravce a je závislá i na zvoleném místu dodání. Prodávající si zároveň vyhrazuje právo na prodloužení termínu dodání Zboží v případě výskytu nepředvídatelných událostí (vyšší moci), přičemž o těchto skutečnostech se zavazuje Kupujícího bezodkladně informovat některým z prostředků komunikace na dálku.

3. Kupující má právo zvolit způsob dopravy dle aktuálních možností uvedených v E-shopu.

4. Kupující se zavazuje Zboží převzít a zaplatit za něj sjednanou kupní cenu včetně ceny dopravy a případné dobírky

5. Převzetí Zboží je Kupující povinen potvrdit na příslušných dokumentech svým podpisem, příp. podpisem pověřené osoby. Při převzetí Zboží je Kupující povinen ihned za přítomnosti předávající osoby prohlédnout neporušenost balení (zásilky), přičemž bude-li balení zjevně poškozeno, není povinen zásilku převzít. Převzetím Zboží Kupující stvrzuje, že obal zásilky, jakož i Zboží samotné, nebylo poškozeno. Kupující je povinen neprodleně informovat Prodávajícího o zjištěných vadách, a to např. zasláním informace na e-mail team@madmonq.gg.

6. Vlastnické právo ke Zboží přechází na Kupujícího jeho převzetím.

7. V případě nezastižení Kupujícího nebo osoby zmocněné k převzetí Zboží na adrese místa dodání bude postupováno podle pravidel příslušného přepravce nebo držitele poštovní licence. Případné vícenáklady spojené s opakovanými pokusy o doručení Zboží včetně případného poplatku za uskladnění, jakož i vícenáklady vzniklé v důsledku odmítnutí převzetí řádně dodaného Zboží, je Kupující povinen Prodávajícímu uhradit, a to ve výši dle ceníku příslušného přepravce nebo držitele poštovní licence. Takové vícenáklady tedy mohou být Kupujícímu dodatečně účtovány.

8. Prodávající je oprávněn odmítnout předat Zboží Kupujícímu, pokud nebude plně uhrazena kupní cena a cena dopravy.

9. Kupující, který uzavře Smlouvu s opakující se dodávkou Zboží a zvolí roční platbu, si může zvolit interval doručování Zboží dle nabídky E-shopu ke dni uzavření Smlouvy.

V. Kupní cena a platební podmínky

1. Kupující je povinen uhradit Prodávajícímu za dodané Zboží kupní cenu, která je uvedena v E-shopu. Kupní cena Zboží je uváděna v CZK nebo EUR včetně DPH. Společně s kupní cenou Zboží je Kupující povinen uhradit cenu dopravy a případně i dobírku.

2. Změny cen Zboží nebo dopravy jsou plně v dispozici Prodávajícího, avšak provedené změny nemohou mít vliv na již uzavřené Smlouvy, nebude-li mezi Smluvními stranami sjednáno nebo nestanoví-li právní předpisy (např. v případě změny sazby DPH) jinak.

3. Je-li uzavřena Smlouva s opakující se dodávkou Zboží s měsíční platbou, Prodávající bude o změně ceny Zboží a ceny dopravy Kupujícího informovat e-mailem alespoň 30 dnů před takovou změnou, aby Kupující mohl včas na oznámenou změnu reagovat a případně i ukončit Smlouvu s opakující se dodávkou Zboží. Je-li uzavřena Smlouva s opakující se dodávkou Zboží s roční platbou, Prodávající bude o změně ceny Zboží a ceny dopravy Kupujícího informovat e-mailem alespoň 30 dnů před výročím uzavření takové Smlouvy, aby Kupující mohl včas na oznámenou změnu reagovat a případně i ukončit Smlouvu s opakující se dodávkou Zboží. V případě, že Kupující neodmítne změnu ceny nejpozději do 24 hodin před expedicí dalšího Zboží, změna ceny nabude vůči němu účinnosti. Jestliže změnu ve stanoveném termínu odmítne, Smlouva s opakující se dodávkou Zboží ke dni odmítnutí zaniká.

4. Úhrada kupní ceny (včetně ceny dopravy) může být realizována některým ze způsobů uvedených v E-shopu. Tyto způsoby se mohou lišit podle státu, do kterého má být Zboží doručeno.

5. Kupující, který uzavře Smlouvu s opakující se dodávkou Zboží s měsíční platbou, uhradí kupní cenu Zboží za první dodávku předem prostřednictvím kreditní/debetní karty či případně jiným způsobem, který E-shop umožní. Cena za další dodávky Zboží bude předem hrazena stejným způsobem v následujícím měsíci vždy ke dni, který se číslem shoduje se dnem první úhrady kupní ceny dle Smlouvy s opakující se dodávkou Zboží s měsíční platbou. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo svátek, k úhradě kupní ceny může dojít i až v nejblíže následujícím pracovním dni. Pokud takový den v daném měsíci neexistuje, dojde k úhradě poslední den daného kalendářního měsíce. Nebude-li kupní cena Zboží uhrazena, Smlouva s opakující se dodávkou Zboží zaniká a Zboží nebude dále dodáváno.

6. Kupující, který uzavře Smlouvu s opakující se dodávkou Zboží s roční platbou, uhradí kupní cenu za všechno Zboží, jež je předmětem takové Smlouvy pro jeden rok, předem prostřednictvím kreditní/debetní karty či případně jiným způsobem, který E-shop umožní. Cena za Zboží, jež bude na základě téže Smlouvy dodáváno v dalších letech, bude předem hrazena stejným způsobem v den výročí jejího uzavření. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo svátek, k úhradě kupní ceny může dojít také až v nejblíže následujícím pracovním dni. Pokud takový den v daném měsíci neexistuje, dojde k úhradě poslední den daného kalendářního měsíce. Nebude-li kupní cena Zboží uhrazena, Smlouva s opakující se dodávkou Zboží zaniká a Zboží nebude dále dodáváno.

7. Navýší-li Kupující během trvání Smlouvy s opakující se dodávkou Zboží s roční platbou rozsah dodávaného Zboží, tento rozsah se uplatní i pro další období začínající dnem výročí uzavření takové Smlouvy.

8. Smlouvu s opakující se dodávkou Zboží s roční platbou nelze během příslušného roku ukončit a Kupující nemůže žádat zpět uhrazenou kupní cenu. Kupující však samozřejmě může ukončit takovou Smlouvu pro další období (např. neuhrazením kupní ceny Zboží pro další období).

VI. Práva z vadného plnění

1. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního Zboží v době 24 měsíců od jeho převzetí. Je-li na prodávaném Zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke Zboží nebo v reklamě uvedena doba, po kterou lze Zboží užívat, má Kupující u takového Zboží po stanovenou dobu práva jako při záruce za jakost (§ 2165 odst. 2 OZ ve spojení s ustanovením § 2113 až 2117 OZ). Předchozí text tohoto odstavce se nepoužije

a) u Zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

b) na opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,

c) u použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí Kupujícím,

d) vyplývá-li to z povahy Zboží.

2. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že prodávané Zboží je při převzetí Kupujícím bez vad. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující Zboží převezme,

a) má Zboží vlastnosti, které si Strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu Zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b) se Zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se Zboží tohoto druhu obvykle používá,

c) Zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d) Zboží je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

e) Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

3. Projeví-li se vada během šesti měsíců ode dne převzetí Zboží, má se za to, že Zboží bylo vadné již při jeho převzetí. U Zboží je vyznačena doba nejkratší trvanlivosti na jeho obale.

4. Odpovědnost Prodávajícího se nevztahuje zejména na vady způsobené nevhodným skladováním či použitím, neodborným zacházením, jakož i vady způsobené Kupujícím a/nebo třetími osobami.

5. Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má Zboží při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou Prodávající způsobil porušením své povinnosti. Povinnosti Prodávajícího ze záruky za jakost nejsou tímto odstavcem dotčeny.

6. Kupující je povinen případné vady Zboží reklamovat u Prodávajícího, a to neprodleně po jejich zjištění. Kupující může reklamaci uplatnit také zasláním oznámení na adresu Hala Prologis DC1, vchod F Syrovice 688, 664 67 Syrovice, Česká republika; tel: +420 511 447 797.

7. Je-li vadné plnění podstatným porušením Smlouvy, má Kupující právo

a) na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady nebo dodáním chybějícího Zboží,

b) na odstranění vady opravou Zboží,

c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

d) odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od Smlouvy odstoupit. Nezvolí-li Kupující své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení Smlouvy.

8. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením Smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od Smlouvy, může Prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit podle své volby opravou Zboží nebo dodáním nového Zboží; volba nesmí Kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li Prodávající vadu Zboží včas nebo vadu Zboží odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od Smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího.

9. Kupující má právo požadovat i dodání nového Zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti Zboží, může dotčený Kupující požadovat výměnu jen součásti. Není-li to možné, může odstoupit od Smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady. Příslušný způsob vyřízení oprávněné reklamace určuje Kupující, a to výslovným požadavkem uvedeným zpravidla v reklamaci.

10. Právo na dodání nového Zboží, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od Smlouvy odstoupit.

11. Neodstoupí-li Kupující od Smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového Zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu Zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové Zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo Zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

12. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím Zboží věděl, že toto má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil. Má-li Zboží vadu, z níž je Prodávající zavázán, a jedná-li se o Zboží prodávané za nižší cenu, má Kupující místo práva na výměnu Zboží právo na přiměřenou slevu.

13. Uplatní-li Kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu Prodávající (příp. jiný určený subjekt) v písemné formě, kdy právo uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje, jakož i datum způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání (byla-li provedena), případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Ujednají-li strany ještě předtím, než Kupující může uplatnit právo z vady Zboží, že se jeho práva omezí nebo že zanikají, nepřihlíží se k tomu.

14. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu Zboží či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

15. Kupující Zboží podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství. Odesílá-li Prodávající Zboží, může Kupující odložit prohlídku do doby, kdy je Zboží dopraveno do místa dodání.

16. Kupující nemůže odstoupit od Smlouvy (ustanovení následujícího článku OP tímto není dotčeno), ani požadovat dodání nového Zboží, nemůže-li Zboží vrátit v tom stavu, v jakém jej obdržel. To neplatí,

a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady Zboží,

b) použil-li Kupující Zboží ještě před objevením vady,

c) nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení Zboží v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo

d) prodal-li Kupující Zboží ještě před objevením vady, spotřeboval-li jej, anebo pozměnil-li Zboží při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující Prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá Prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití Zboží prospěch.

17. Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání Zboží. K účinkům podle tohoto odstavce soud přihlédne jen k námitce Prodávajícího, že vada nebyla včas oznámena. Prodávající však nemá právo na námitku, je-li vada důsledkem skutečnosti, o které Prodávající v době odevzdání Zboží věděl nebo musel vědět.

18. Kupující má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů, spojených s uplatněním oprávněné reklamace.

19. Adresa pro případné vrácení Zboží je MADMONQ, Hala Prologis DC1, vchod F Syrovice 688, 664 67 Syrovice, Česká republika; tel: +420 511 447 797. Vrácení Zboží tzv. „na dobírku“ není možné.

20. Není-li pro případy, kdy to právní předpisy umožňují, v těchto OP či Smlouvě ujednáno jinak, použijí se při uplatnění práv z vadného plnění (reklamaci) příslušná ustanovení OZ, zejména pak ustanovení § 2099 – 2117 OZ, ustanovení § 2165 – 2174 OZ a dále ustanovení Zákona o ochraně spotřebitele.

VII. Odstoupení od Smlouvy a vrácení Zboží

1. Kupující mají právo odstoupit od Smlouvy uzavřené prostřednictvím prostředků komunikace na dálku ve smyslu příslušných ustanovení OZ ve lhůtě 14 dnů následujících po dni (i) kdy Kupující nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme Zboží nebo (ii) v případě uzavření Smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů Zboží nebo dodání několika částí, kdy Kupující nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme poslední dodávku Zboží nebo (iii) u Smlouvy, jejímž předmětem jsou pravidelné opakované dodávky Zboží (tj. i u smlouvy dle čl. 3 odst. 3 OP), ode dne převzetí první dodávky Zboží. Odstoupit lze i bez uvedení důvodu a bez uplatnění jakékoli sankce ze strany Prodávajícího. Toto právo na odstoupení se však netýká smluv uvedených v ustanovení § 1837 OZ. Takto nelze odstoupit zejména od Smlouvy, jejímž předmětem je Zboží, které podléhá rychlé zkáze anebo Zboží v uzavřeném obalu, které Kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit. Prodávající v tomto kontextu upozorňuje Kupujícího, že otevření lahvičky obsahující tablety „MADMONQ“ bude Prodávajícím vždy považováno za vynětí z obalu, které z hygienických důvodů neumožňuje tento typ Zboží vrátit.

2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy musí Kupující o svém odstoupení od Smlouvy informovat Prodávajícího formou jednostranného právního jednání (například e-mailem zaslaným na adresu team@madmonq.gg). Pro odstoupení může Kupující použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy (je zveřejněn v E-shopu); použití vzorového formuláře není povinností Kupujícího.

3. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od Smlouvy Prodávajícímu před uplynutím příslušné lhůty (viz odst. 1 tohoto článku).

4. Pokud Kupující odstoupí od Smlouvy, Prodávající mu vrátí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno oznámení o odstoupení od Smlouvy, všechny platby, které od Kupujícího obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Kupujícím zvoleného způsobu dodání Zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání Zboží nabízený Prodávajícím). Pro vrácení plateb bude zpravidla použit stejný platební prostředek, který Kupující použil pro provedení počáteční transakce, s výjimkou plateb pomocí kryptoměn. U objednávek, které Kupující zaplatil pomocí kryptoměny proběhne vrácení platby bankovním převodem v CZK pro české objednávky a v EUR pro zahraniční objednávky. V žádném případě však s vrácením plateb Kupujícímu nevzniknou další náklady.

5. Platby budou Prodávajícím zaslány zpět Kupujícímu až po obdržení vráceného Zboží nebo poté, co Kupující prokáže, že Zboží odeslal zpět Prodávajícímu; rozhoduje okamžik, který nastane dříve.

6. Kupující je povinen Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od Smlouvy, zaslat zpět Prodávajícímu na adresu MADMONQ, Hala Prologis DC1, vchod F Syrovice 688, 664 67 Syrovice, Česká republika; tel: +420 511 447 797. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud je v jejím rámci Zboží Prodávajícímu odesláno.

7. Kupující nese přímé náklady spojené s vrácením Zboží.  Pokud toto Zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou, maximální náklady na jeho vrácení jsou Prodávajícím odhadovány na částku, která je u daného Zboží uvedena v E-shopu jako cena dopravy Zboží v případě, že je Zboží zasíláno Kupujícímu.

8. Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty Zboží v důsledku nakládání s tímto Zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi Zboží, včetně jeho funkčnosti.

9. Prodávající je oprávněn od Smlouvy odstoupit mj. v případě, že Zboží není dostupné (např. není na skladě). Pokud již Kupující zaplatil cenu Zboží a Prodávající odstoupí od Smlouvy, tato cena mu bude vrácena.

VIII. Ochrana osobních údajů a cookies

1. Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, se řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – [dále jen „GDPR”] a dále ostatními relevantními právními předpisy.

2. Kupující bere na vědomí, že Prodávající, coby správce, bude na právním základě dle ustanovení článku 6 odst. 1 písm. b), c) a f) GDPR zpracovávat jeho osobní údaje pro:

a) účely splnění Smlouvy,

b) účely plnění právních povinností (zejména účetních a daňových),

c) pro účely oprávněných zájmů Prodávajícího spočívajících v posouzení oprávněnosti Kupujícím vznesených nároků, v obraně proti neoprávněně vzneseným nárokům Kupujícího, ve zlepšování a ochraně Zboží, v možnosti dohledat zákazníky s ohledem na druh Zboží, v analýze příslušného trhu (včetně statistik) a v organizování věrnostních programů.

Kupující bere na vědomí, že Prodávající, coby správce, bude na právním základě dle ustanovení článku 6 odst. 1 písm. a) GDPR – souhlasu Kupujícího – zpracovávat jeho osobní údaje pro:

a) účely zřízení a následného umožnění užívání Uživatelského účtu,

b) účely zasílání obchodních sdělení (newsletterů ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, obsahující informace o novinkách, produktech a službách, které Prodávající nabízí),

c) nabízení individuálních akcí a poskytování individuálních bonusů (odměn),

d) účely PR, marketingu či propagace značky MADMONQ.

4. Souhlas se zpracováním osobních údajů dle předchozího odstavce OP lze kdykoli odvolat např. zasláním e-mailu na adresu gdpr@madmonq.gg Prodávajícímu, čímž však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů založená na uděleném souhlasu před jeho odvoláním.

5. Kupující bere na vědomí, že pokud odešle recenzi k produktu MADMONQ, vyjadřuje tím souhlas s jejím zveřejněním na webových stránkách madmonq.gg, na sociálních sítích, v reklamních a dalších marketingových materiálech spjatých s prezentací značky MADMONQ. Použito bude jméno či nick Kupujícího, pod kterým recenzi odešle, a text samotné recenze. Pokud si Kupující nepřeje, aby recenze byla nadále zveřejněna nebo použita pro marketingové účely, může své rozhodnutí zaslat na e-mailovou adresu gdpr@madmonq.gg. Kupující bere na vědomí, že po zveřejnění marketingového materiálu, a u některých druhů již po jeho vypracování, nebude možné jeho osobní údaje (recenzi a údaje o jejím autorovi) z materiálu odstranit.

6. Kupující bere na vědomí, že je povinen informovat Prodávajícího o změně ve svých osobních údajích, aby mohl Prodávající dostát své povinnosti zpracovávat přesné osobní údaje.

7. Prodávající může pověřit zpracováním osobních údajů Kupujícího třetí osobu; mezi případné příjemce osobních údajů patří dopravci zboží a zpracovatelé, tj. případní daňoví, účetní a právní poradci, poskytovatel hostingu pro E-shop, poskytovatelé služeb spojených s provozem webového rozhraní E-shopu.

8. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytnou k naplnění účelu zpracování. Osobní údaje zpracovávané pro účely dle odst. 2 tohoto článku budou zpracovávány alespoň po dobu 10 let (přesná doba závisí na aktuálních právních předpisech, které např. ukládají povinnost archivovat vydané faktury po stanovenou dobu) ode dne dodání Zboží Kupujícímu. Osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu budou zpracovávány do doby jeho odvolání Kupujícím. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo manuálně v tištěné podobě.

9. Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl ustanoven.

10. Prodávající nebude předávat osobní údaje do třetích zemí a mezinárodním organizacím, nicméně u některých souborů cookies (viz dále) může docházet k předávní těchto souborů na serverová úložiště v USA. K předání však dojde pouze v případě, že se příslušný zpracovatel zaváže dodržovat standardní smluvní doložky vydané Evropskou komisí a dostupné na adrese http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:385:0074:0084:CS:PDF. Společnost Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, zpracovává cookies v souladu s pravidly pro ochranu osobních údajů dostupnými zde. Společnost Facebook Inc., sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA, zpracovává cookies v souladu s pravidly pro ochranu osobních údajů dostupnými zde. Soubory Facebook Pixel jsou zpracovány společností Facebooc Inc. v souladu s GDPR (více zde).

11. Kupující má zejména právo požadovat od Prodávajícího přístup ke svým osobním údajům, dále má právo na jejich opravu nebo výmaz, právo na přenositelnost údajů a dále právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů.

12. Kupující má právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je na území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

13. Poskytnutí údajů pro účely uvedené v odst. 2 těchto OP je zákonným požadavkem, tudíž Kupující má povinnost tyto údaje poskytnout, jinak by Prodávající nemohl Smlouvu uzavřít a plnit povinnosti z ní vyplývající; poskytnutí osobních údajů na základě souhlasu subjektu údajů je dobrovolné, tj. Kupující nemá povinnost je poskytnout, pokud nechce těchto možností využít.

14. Nebude docházet k automatizovanému rozhodování včetně profilování.

15. Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, Prodávající je povinen mu tuto informaci předat.

16. Kupující má právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů, jsou-li tyto osobní údaje zpracovávány na základě ustanovení článku 6 odst. 1 písm. e) nebo f) GDPR a dále v případě, jsou-li jeho osobní údaje zpracovávány za účelem přímého marketingu.

17. Kupující má dle GDPR a za podmínek v něm uvedených kromě výše uvedených i tato práva:

právo na omezení zpracování;

právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, a to včetně profilování.

18. E-shop využívá cookies. Pokud Kupující neumožní ve svém prohlížeči používání cookies, některé funkce E-shopu nemusí fungovat správně, což může znepříjemnit Kupujícímu nákup a prohlížení obsahu E-shopu.

19. E-shop využívá cookies zejména pro:

pomoc při zapamatování a zpracování položek v nákupním košíku;

sestavování souhrnných údajů o provozu E-shopu s cílem zlepšit jeho fungování do budoucna.

20. E-shop používá Google Analytics, shromažďuje a ukládá některá data automaticky. Jedná se o IP adresu, typ internetového prohlížeče, operační systém, časové značky a clickstream data. Tato data, která neidentifikují konkrétní osobu, Prodávající používá pro analýzu trendů, úpravu E-shopu, sledování pohybů na E-shopu, a shromažďování demografických informací o celkové uživatelské základně E-shopu.

21. Prodávající respektuje, jsou-li nastaveny tzv. „Do Not Track Signals“. E-shop umožňuje sledování chování třetích stran.

IX. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

1. Prodávající informuje Kupujícího, že věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů ze Smluv uzavřených s Prodávajícím je Česká obchodní inspekce, ústřední inspektorát – oddělení ADR, na adrese Štěpánská 44, 110 00 Praha 1 (www.adr.coi.cz, e-mail: adr@coi.cz). Nepodaří-li se spor vyřešit dohodou Smluvních stran, může se Kupující na uvedený subjekt obrátit.

2. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu není pro Kupujícího zpoplatněna, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá Strana samostatně. Pro Kupujícího je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.

3. Mimosoudní řešení sporu se řídí ustanovením § 20d a násl. Zákona o ochraně spotřebitele. Náležitosti návrhu na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu stanoví ustanovení § 20n Zákona o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy Kupující poprvé u Prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu (např. od okamžiku první reklamace Zboží nebo od okamžiku žádosti o vrácení kupní ceny po platném odstoupení od smlouvy v případě prodlení Prodávajícího s jejím vrácením).

4. Kupující může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

X. Ostatní ustanovení

1. Smlouva je uzavírána v českém jazyce nebo anglickém jazyce (podle Kupujícím zvolené jazykové verzi E-shopu), přičemž Smlouva je uzavřena pouze v elektronické podobě; Smlouva je Prodávajícím archivována a může být Kupujícímu na žádost zpřístupněna. Přístup k objednávkám je i v Uživatelském účtu. Podstatné náležitosti Smlouvy včetně identifikace Kupujícího nejsou veřejnosti přístupné. Aktuální znění OP je vždy zveřejněno v E-shopu.

2. Kupující bere na vědomí, že pro uzavření Smlouvy je nezbytné použití komunikačních prostředků na dálku. Kupujícímu nevznikají náklady spojené s použitím komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy, tj. použití E-shopu a nákup v jeho rámci není ze strany Prodávajícího ani třetí osoby nijak zpoplatněn. Kupujícímu vznikají pouze jeho vlastní náklady, jako jsou např. náklady na jeho internetové připojení, náklady na jeho telefonní hovory, které si však hradí sám.

3. Prodávající není ke Kupujícím vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) OZ.

4. Kupující bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do E-shopu nebo v důsledku užití E-shopu v rozporu s jeho určením.

XI. Závěrečná ustanovení

1. Není-li pro některý případ Smluvními stranami sjednáno nebo právními předpisy stanoveno výslovně jinak, jsou Smluvní strany oprávněny doručovat druhé Smluvní straně veškerá oznámení, sdělení a jiné písemnosti také prostřednictvím elektronické pošty. Tímto ustanovením není vyloučeno zasílání klasickou poštou nebo osobní předání.

2. Pokud by kterékoli ustanovení ve Smlouvě bylo nebo by se stalo neplatným nebo právně nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení Smlouvy. Odporuje-li některé ustanovení těchto OP kogentním ustanovením právních předpisů, uplatní se bez dalšího příslušné kogentní ustanovení.

3. Pro posouzení případných sporů vzniklých na základě Smlouvy jsou příslušné obecné soudy České republiky.

4. Tyto OP jsou platné a účinné od 01. 02. 2024

Singularity Labs s.r.o.

VYJÁDŘENÍ O SOUBORECH COOKIE

Close